Portál EIA/SEA – Cezhraničné informačné centrum EIA

... najdôležitejšie základné informácie o procese EIA a projektoch EIA, centrálne, dvojjazyčne, online.

Portál EIA/SEA slúži na sprostredkovanie základných, dôležitých a aktuálnych informácií o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v cezhraničnom regióne Rakúsko-Slovensko.

... pre koho je portál zaujímavý ?

Portál je vytvorený pre všetkých účastníkov procesu posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice oboch štátov, vrátane príslušných orgánov, dotknutých orgánov a verejnosti.

... informácie a dokumenty k cezhraničným procesom EIA (základná dokumentácia, dokumentácia EIA)

Tu si môžu účastníci cezhraničného posudzovania online prezerať informácie (aj cez smartfóny a tablety) a stiahnuť si informácie o prebiehajúcich a ukončených cezhraničných navrhovaných činnostiach EIA.

... od základných informácií o EIA (zákony, brožúry) až po pomocné nástroje (FAQ, glosár...) 

Najväčším prínosom portálu je poskytnúť dostatok informácií o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie medzi Rakúskom a Slovenskom, od občana až po pracovníka príslušného orgánu. Jednou z priorít verejnosti pri procese posudzovania vplyvov na životné prostredie je vedieť aké práva majú účastníci tohto procesu, aby sa mohli zapojiť do  procesu EIA. V tomto zmysle ponúka portál celé spektrum informácií a pomocných nástrojov – od komplexne spracovaných informácií v danom materinskom jazyku a/alebo v angličtine až po poskytnutie  pomocných nástrojov, či už za účelom uľahčenia pochopiť uvedenú tematiku, záujmu, informovanosti, mienkotvorby alebo na podporu súčinnosti zúčastnených v procese posudzovania.

... prečo je tematika „posudzovania vplyvov na životné prostredie“ dôležitá pre všetkých nielen v Rakúsku, na Slovensku, ale aj v ostatných susedných štátoch ?

Tematika posudzovania vplyvov na životné prostredie je veľmi dôležitá hlavne v cezhraničnom kontexte – pre občanov, podnikateľov, orgány atď.

Projekty, ktoré podliehajú medzinárodnému posudzovaniu ich vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice môžu mať závažne nepriaznivý vplyv na životné prostredie okolitých štátov, preto sa musí vykonať posudzovanie vplyvov.  Napríklad to môže byť  diaľnica v blízkosti hranice, priemyselné zariadenie alebo jadrová elektráreň. Dopravné emisie, priemyselný odpad alebo príp. unikajúca rádioaktivita, ktorá sa napr. vzduchom alebo vodou šíri ďaleko za hranice úniku, môže spôsobovať škody vo vzdialenosti niekoľkých stoviek kilometrov.

Preto  pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa zisťujú značne nepriaznivé vplyvy na životné prostredie predtým, ako sa zaháji navrhovaná činnosť, keďže mnohé zásahy do prírody sú nenávratné.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie predstavuje dôležitý nástroj preventívnej ochrany životného prostredia. Zabezpečuje, že ľudia, zvieratá, rastliny, ale aj vecný majetok nebudú pri plánovaných navrhovaných činnostiach neprimerane poškodené.

... účasť orgánov EIA ako aj verejnosti dotknutých susedných štátov !

Nebolo vždy samozrejmosťou, aby sa orgány a verejnosť zúčastňovali v iných štátoch v rovnakom rozsahu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí pri projektoch, ktoré môžu nať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice. Po prijatí Dohovoru z Espoo, v ktorom je principiálne zakotvená účasť dotknutých štátov a ich verejnosti na procese posudzovania vplyvov  v iných štátoch pri navrhovaných činnostiach, ktoré môžu mať závažný nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice signatárske krajiny zaviedli postupy postupy posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice do svojich právnych predpisov.  Slovensko ratifikovalo Dohovor z Espoo vo februári 2000. Všetky susedné štáty Slovenska takisto Dohovor ratifikovali.


europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here