Aktuálne právne informácie o legislatíve v oboch krajinách


Najnovšie zmeny v legislatíve oboch krajín:

Rakúsku bola v roku 2013 prijatá rozsiahla novela a od roku 2014 bude založený nový správny súdny dvor na celoštátnej i krajinskej úrovni. Táto zmena je v ďalšej časti veľmi podrobne popísaná.

V Slovenskej republike vstúpil dňa 1.8.2015 do účinnosti zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena zákona č.24/2006 Z.z. je uvedená v Čl. V, ktorá znie:

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) navrhovaná činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií,20) z dôvodu zohľadnenia cieľov prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) § 1 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/domov


europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here