Knižnica

Praktický manuál pre štátnu správu a Praktický manuál pre obce je vypracovaný ako súčasť aktivity Modulu C: Tréning a vzdelávanie, Projektu e – MAT: Vývoj nástrojov manažmentu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v hraničných regiónoch medzi Rakúskom a Slovenskom, Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 financovaného z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 %) a z národného spolufinancovania (15 % pre slovenských partnerov).


PRAKTICKÝ MANUÁL PRE ŠTÁTNU SPRÁVU

Obal sprava

Cieľom Praktického manuálu pre štátnu správu je uľahčiť a správne orientovať činnosť jednotlivých pracovníkov štátnej správy vo všetkých ich úlohách vyplývajúcich zo zákona v procese posudzovania vplyvov na Slovensku.PRAKTICKÝ MANUÁL PRE OBCE

Obal obec


Manuál je orientovaný na charakterizovanie dôležitých skutočností, na ktoré je potrebné zamerať sa obciam pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností. V prehľadnej tabuľkovej forme uvádza práva a povinnosti obce v procese posudzovania, zásady informovania verejnosti a spolupráce s verejnosťou, ako aj zásady spracovania stanovísk obce k posudzovaniu strategických dokumentov a navrhovaných činností s odporúčaniami najlepšej praxi. V prehľadných schémach je znázornený priebeh posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností podľa zákona s vyznačením časových limitov pri jednotlivých úkonoch.SPRAVODAJCA SEA/EIA

Obal obec


Realizáciou aktivít Projektu e-MAT: Vývoj nástrojov manažmentu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v hraničných regiónoch medzi Rakúskom a Slovenskom, ktorý Vám v tomto čísle časopisu bližšie predstavujeme sa projektoví partneri snažili uľahčiť a skvalitniť proces posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice a podporiť environmentálne správanie všetkých aktérov procesu oboch krajín. Vytvorením, spoločného dvojjazyčného EIA portálu sa v rámci projektu našiel spôsob poskytnúť dostatok informácií napríklad o v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, procesnej stránke, orgánoch, ktoré sú do posudzovania zapojené, o výhodách a nevýhodách posudzovaných projektov. Pravidelnými stretnutiami zástupcov inštitúcii, ktorí boli do projektu zapojení sa minimalizovali dôvody k vytváraniu konfliktov, osobne boli vysvetľované rozdielnosti v legislatíve, informovalo sa o nových projektoch a okrem súladu v odbornej stránke, navzájom sa účastníci spoznávali a nadväzovali priateľské vzťahy a naozaj došlo k očakávanému zbližovaniu a zníženiu problémov súvisiacich s jazykovou bariérou, rôznou kultúrou a právnym systémom. Podrobnejšie o obsahu rokovaní sa dozviete z článku: Bileterálna Slovensko – rakúska komisia Center of Competence o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice oboch štátov. V článkoch venovaných informačnému systému, formulárom, EIA portálu, vedomostnej mape sa venujeme podrobnejšie vybraným aktivitám na projekte.
europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here