SIETE

Cieľom projektu e-MAT je vývoj a implementácia nástrojov manažmentu EIA pre prihraničné regióny Rakúska a Slovenska na realizáciu cezhraničného posudzovania vplyvov na životné prostredie, podporu spolupráce na administratívnej úrovni, tvorbu sietí a jednoduchšiu súčinnosť občanov v rakúsko-slovenskom regióne.

 Netzwerk

Na podporu cezhraničnej spolupráce ako aj výmeny vedomostí, údajov a skúseností a tvorbu povedomia v oblasti cezhraničných procesov EIA/SEA pri zohľadnení Dohovoru z Espoo a Aarhuského dohovoru má slúžiť táto sieť agentov, aktérov, záujemcov, dotknutých osôb a expertov.

Ak máte záujem o členstvo v sieti, prosíme Vás, aby ste sa zaregistrovali.

Vstupom do siete e-MAT ako člen siete e-MAT

  1. sa môžete zoznámiť s účastníkmi a záujemcami z cezhraničných projektov EIA
  2. dostávate od aktérov e-MAT a nositeľov vedomostí informácie z praxe a aplikácie o príkladoch best-practice, skúsenostiach a metódach a pod.
  3. môžete cez informačný portál e-MA hľadať, nájsť, vymieňať a poskytovať údaje a informácie o aktuálnych procesoch a projektoch
  4. dostávate pomoc pri hľadaní agentov, aktérov a partnerov a môžete si cez sieť e-MAT vymieňať s nimi informácie ohľadom cezhraničných procesov posudzovania
  5. nájdete špeciálne vedomosti a informácie o jednotlivých cezhraničných procesoch posudzovania prostredníctvom dvojjazyčného portálu eMAT a vedomostnej mapy e-MAT rýchlo a prehľadne
  6. po vyplnení Vášho „profilu záujemcu“ môžete v sieti sami poskytovať iným partnerom siete odborné poznatky, skúsenosti, metódy alebo ich hľadať.

 

Tu sa môžete zaregistrovať

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here