Kroky procesu cezhraničného posudzovania vplyvov na ŽP


Predmetom posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice v Slovenskej republike sú:

  1. strategické dokumenty navrhované na území Slovenskej republiky, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,
  2. činnosti navrhované na území Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 13 a navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,
  3. strategické dokumenty a navrhované činnosti neuvedené v písmenách a) a b), ak o to požiada dotknutá strana,
  4. strategické dokumenty a navrhované činnosti vykonávané na území iného štátu, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky.

Príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice v Slovenskej republike je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo). To znamená, že obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja a obvodný úrad životného prostredia sú povinné, ak z predloženého oznámenia a zámeru zistia, že ide o strategický dokument a navrhovanú činnosť, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, bezodkladne postúpiť oznámenie, príp. zámer na posudzovanie vplyvov ministerstvu.

Ministerstvo je kontaktným orgánom za Slovenskú republiku, čo znamená, že všetka korešpondencia, týkajúca sa procesu posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice sa vykonáva prostredníctvom ministerstva.

Subjektmi procesu posudzovania vplyvov činností presahujúcich hranice štátu sú:

  • strana pôvodu, tzn. štát, na území ktorého sa navrhuje daný strategický dokument a navrhovaná činnosť,
  • dotknutá strana, tzn. štát, ktorý môže byť značne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu a navrhovanou činnosťou dotknutý.


Podrobnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice môžu byť upravené v bilaterálnych zmluvách medzi stranou pôvodu a dotknutou stranou. Slovenská republika uzavrela s Rakúskou republikou Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonávaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (ďalej Dohoda), ktorá nadobudla platnosť 1.2.2005. V uvedenej Dohode sa uvádzajú konkrétne úpravy a transparentný postup pre proces posudzovania vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou.

Kroky posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice medzi slovenskou republikou a Rakúskou republikou.

1. Oznámenie
2. Správa o hodnotení a posudky
3. Účasť verejnosti
4. Verejné prerokovanie
5. Konzultácie
6. Záverečné stanovisko a povoľovacie rozhodnutia
7. Poprojektová analýza

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here