Kroky procesu EIA v Rakúsku

Rakúsky proces posudzovania vplyvov je charakteristický tým, že pre proces sa podáva iba 1 žiadosť o povolenie a  iba 1 orgán – orgán príslušný pre EIA danej spolkovej krajiny - aplikuje všetky zákony príslušné pre danú navrhovanú činnosť v koncentrovanom procese a potom rozhoduje vydaním 1 rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti.

Cieľom EIA je overenie možných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie už vopred, to znamená pred uskutočnením tejto činnosti. Jedná sa pritom o prognózu, ktorá spočíva v údajoch, faktoch a vedecky uznávaných metódach hodnotenia. V rámci EIA sa hodnotí, aký vplyv by mal plánovaný projekt na rôzne súčasti životného prostredia

ľudí

zvieratá, rastliny a ich biotopy

pôdu

vodu

ovzdušie a klímu

krajinu

vecný a kultúrny majetok.

Pritom treba zohľadniť aj interakciu viacerých vplyvov. EIA predstavuje preto dôležitý nástroj preventívnej ochrany životného prostredia.

Na začiatku EIA podá navrhovateľ projektu žiadosť o povolenie. Vydané rozhodnutie ohľadom posudzovania vplyvov na životné prostredie sa verejne sprístupní.

Oblasť aplikácie EIA zahŕňa rôzne typy navrhovaných činností z nasledujúcich oblastí:

• odpadové hospodárstvo

• energetika

• infraštruktúra

• baníctvo

• vodohospodárstvo

• poľnohospodárstvo a lesníctvo

• priemysel.

Oblasť aplikácie je upravená v Dodatku 1, v ktorom je celkovo uvedených 87 typov navrhovaných činností, pri ktorých treba pravdepodobne počítať so značnými vplyvmi na životné prostredie.

Zoznam navrhovaných činností v Dodatku 1 sa delí na tri stĺpce:

• Stĺpec 1 obsahuje navrhované činnosti, ktoré podliehajú EIA;

• Stĺpec 2 obsahuje navrhované činnosti, ktoré podliehajú EIA v zjednodušenom procese;

• Stĺpec 3 obsahuje navrhované činnosti v chránených oblastiach, ktoré podliehajú individuálnemu posudzovaniu a prípadne posudzovaniu v zjednodušenom procese.

Pre rakúsky zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je typické, že pre navrhovanú činnosť sa podáva iba 1 žiadosť o povolenie a orgán príslušný pre EIA aplikuje všetky zákony príslušné pre danú navrhovanú činnosť v koncentrovanom procese a potom rozhoduje vydaním 1 rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti.

V rámci koncentrovaného povoľovacieho procesu rozhoduje orgán príslušný pre EIA vydaním rozhodnutia o prípustnosti navrhovanej činnosti, pričom treba zohľadniť

-      povoľovacie ustanovenia zložkových zákonov, ktoré sa aplikujú pri navrhovanej činnosti (napr. Živnostenský poriadok 1994, Zákon o vodnom práve 1959, Stavebné poriadky) ako aj

-          dodatočné kritériá Zákona o posudzovaní vplyvov (UVP-G 2000).

Dodatočné povoľovacie kritériá sú potrebné na zabezpečenie, aby

-      nezávisle od toho, ktoré zložkové zákony sa aplikujú, sa pri všetkých navrhovaných činnostiach podliehajúcich EIA, aplikoval ten istý štandard ochrany životného prostredia a

-          mohlo prebehnúť alternatívne hodnotenie všetkých vplyvov zohľadnením interakcie, účinkov, ktoré sa dostavia neskôr, kumulácií alebo vzájomného ovplyvnenia.

Dodatočné povoľovacie kritériá Zákona o posudzovaní vplyvov (UVP-G 2000) obsahujú záväzok

-         na obmedzenie emisií škodlivín podľa daného stavu techniky

-          minimalizáciu resp. zabránenie imisií a

-          usporiadané prevádzkové odpadové hospodárstvo.

Pri rozhodnutí treba dbať na to, aby sa pri zohľadnení všetkých ekologických aspektov dosiahol podľa možností čo najlepší celkový výsledok. Zabezpečiť to treba v prípade potreby predpísaním napr. povinností, podmienok, lehôt, modifikácií projektov, kompenzačných opatrení a pod. Ak napriek tomu hrozia závažné vplyvy na životné prostredie, treba žiadosť o povolenie zamietnuť.

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here