Kroky procesu EIA na Slovensku

 

Čo je EIA?

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Jeho zmyslom je prevencia negatívnych dôsledkov rôznych ľudských aktivít na životné prostredie, vrátane zdravia. Uskutočňuje sa formou komplexného a odborného hodnotenia predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie pred rozhodnutím o jej umiestnení alebo pred jej povolením podľa osobitných predpisov. Realizačným výstupom posúdenia je výber variantu a rozsah poprojektovej analýzy so stanovaním systematického sledovania a merania vplyvov navrhovanej činnosti a kontroly plnenia a vyhodnocovania účinnosti požiadaviek. Jedným z dôležitých princípov je účasť verejnosti v procese posudzovania vplyvov.

 

V Slovenskej republike sa posudzovanie vykonáva od roku 1994, kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tento bol od 1. februára 2006 nahradený zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zákonov (zákon).

 

 

Právne predpisy posudzovania vplyvov

 

Prijatie zákona a jeho následných noviel si vyžiadali predovšetkým požiadavky zabezpečenia harmonizácie s právom Európskej únie (EÚ), ktorá v oblasti posudzovania vplyvov vydala smernice, a to:

 

 • Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie),
 • Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí,

 

a medzinárodných dohovorov:

 

 • Dohovor EHK OSN o posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice (Dohovor Espoo).

 

Ďalším dôvodom prijatia zákona a jeho noviel v oblasti posudzovania vplyvov bolo vytvorenie podmienok pre pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor). Slovenská republika k nemu pristúpila 31.10.2005 s platnosťou od 5.3.2006.

 

Zákon zabezpečuje úplnú zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prijatie zákona a jeho noviel o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho uplatňovanie je tiež základnou podmienkou pre financovanie projektov zo zdrojov Európskej únie.

 

 

Účel posudzovania vplyvov

 

Účelom posudzovania navrhovaných činností je:

 • včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,
 • zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
 • objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
 • určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
 • získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

 

Predmet posudzovania vplyvov

 

Podľa závažnosti možných negatívnych vplyvov na životné prostredie sú predmetom posudzovania navrhované činnosti a ich zmeny:

 

 • podliehajúce povinnému posudzovaniu alebo,
 • podliehajúce zisťovaciemu konaniu.

 

Predmetom posudzovania vplyvov podliehajúceho povinnému posudzovaniu musí byť každá:

 

 • navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 zákona časti A,
 • navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti,
 • navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
 • zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak takáto zmena samotná dosahuje alebo prekračuje prahovú hodnotu,
 • zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania o posudzovaní jej vplyvov,
 • zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie a ide o zmenu, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania,
 • navrhovaná činnosť alebo jej zmena ktorá podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území,
 • navrhovaná činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis o prevencii závažných priemyselných havárií, z dôvodu zohľadnenia cieľov prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok.

 

 Predmetom posudzovania vplyvov podliehajúceho zisťovaciemu konaniu musí byť každá:

 

 • navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky,
 • navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B,
 • zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa štvrtého odseku povinného posudzovania a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie,
 • zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

 

 

Účastníci procesu posudzovania vplyvov

 

Navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu vyžadujúcu si povolenie,

 

príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a okresný úrad,

 

rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná činnosť alebo jej zmena,

 

povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní,

 

dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,

 

dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti alebo jej zmeny,

 

verejnosť je jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny,

 

dotknutá verejnosť je verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v tomto zákone má záujem na takomto konaní,

 

mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia je občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia, založená za účelom tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt,

 

odborne spôsobilá osoba je fyzická alebo právnická osoba evidovaná MŽP SR v osobitnom zozname podľa vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

 

Proces posudzovania vplyvov

 

Proces povinného posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a jej zmeny na životné prostrediepozostáva z týchto základných krokov:

 

 • zámer a jeho pripomienkovanie,
 • určenie rozsahu hodnotenia a harmonogramu,
 • správa o hodnotení a jej pripomienkovanie,
 • verejné prerokovanie správy o hodnotení,
 • odborný posudok,
 • záverečné stanovisko.

 

Povinné posudzovanie sa vedie podľa zákona o správnom konaní. V záverečnom stanovisku príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny uvedie, či s jej realizáciou súhlasí alebo nesúhlasí, za akých podmienok s ňou súhlasí a v ktorom realizačnom variante, ako aj požadovaný rozsah poprojektovej analýzy. Záverečné stanovisko je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie a má platnosť 7 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

 

Zisťovacie konanie sa vedie podľa zákona o správnom konaní a začína sa predložením zámeru, ak má byť predmetom navrhovaná činnosť alebo oznámenia o zmene, ak má byť predmetom zmena navrhovanej činnosti. Zisťovacie konanie sa končí vydaním rozhodnutia, v ktorom príslušný orgán rozhodne, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona. V prípade, ak sa rozhodne, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nemá posudzovať podľa zákona, nasleduje povoľovací proces podľa osobitných predpisov. V prípade, ak sa rozhodne, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona, proces pokračuje krokom v povinnom posudzovaním a to určením rozsahu hodnotenia a harmonogramu. Pri rozhodovaní príslušný orgán použije primerané kritéria pre zisťovacie konanie podľa prílohy č.10 zákona.

 

Povoľovacie konanie

 

Príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní alebo záverečné stanovisko podľa zákona.

 

Príslušný orgán uvedie v záväznom stanovisku, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade s rozhodnutiami vydanými podľa zákona a ich podmienkami. Príslušný orgán vydá záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu k územnému konaniu o umiestnenie stavby, k územnému konaniu o využití územia, k stavebnému konaniu a ku kolaudačnému konaniu.

 

 

Účasť verejnosti

 

Naplňovaním princípov demokracie je jednak informovanie verejnosti o plánovaných aktivitách a jednak umožnenie prístupu verejnosti priamo do procesu posudzovania vplyvov.

 

Informovanie verejnosti sa zabezpečuje prostredníctvom webových sídel príslušného orgánu, úradnej tabuli, médií a prostredníctvom dotknutej obce.

 

Verejnosť má príležitosť písomne sa vyjadriť k navrhovanej činnosti a jej zmene v rámci lehoty zverejnenia oznámenia o zmene, zámeru, rozsahu hodnotenia a správy o hodnotení a následne v rámci verejného prerokovania správy o hodnotení, kedy je diskutovaná problematika zaznamenaná v zázname z verejného prerokovania. Názory verejnosti musia byť zahrnuté a vyhodnotené v odbornom posudku a záverečnom stanovisku ako aj v rozhodnutí zo zisťovacieho konania príslušného orgánu.

 

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu zo zisťovacieho konania o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona alebo proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo povinného posudzovania.

 

V zákone sa v rámci všeobecného pojmu verejnosť vyčleňuje tzv. dotknutá verejnosť a to jej tri formy. Ide o:

 

 • občianske združenie,
 • občiansku iniciatívu,
 • mimovládnu organizáciu podporujúcu ochranu životného prostredia.

 

Dotknutá verejnosť má postavenie účastníka v konaniach pre posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny a následne postavenie účastníka v povoľovacom konaní, ak uplatní príležitosť písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene, zámeru, rozsahu hodnotenia a správe o hodnotení.

 

 

Zverejňovanie a archivovanie dokumentácie

 

Dokumentácia z procesu posudzovania vplyvov sa zverejňuje v elektronickej forme na webovom sídle príslušného orgánu v rámci komplexného informačného systému http://enviroportal.sk/sk/eia a je k dispozícii širokej verejnosti. Komplexná dokumentácia je archivovaná 15 rokov od skončenia procesu posudzovania na MŽP SR, okresných úradoch a v Dokumentačnom centre EIA na Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici.

 

 

 

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here