Dvojstranné právne základy

 

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A RAKÚSKEJ REPUBLIKY

Vláda Slovenskej republiky a spolková vláda Rakúskej republiky

  • s vedomím významu cezhraničnej spolupráce pri zamedzovaní, znižovaní a kontrole vplyvov na životné prostredie všeobecne a najmä pri navrhovaných činnostiach s možnými záväznými vplyvmi na životné prostredie presahujúcimi štátne hranice,
  • s predsavzatím uplatniť Dohovor o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice zo dňa 25. februára 1991 vo fínskom Espoo k obojstrannému úžitku Slovenskej republiky a Rakúskej republiky,
  • s vedomím, že konkrétne úpravy a transparentný postup pre proces posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou uľahčí, urýchli a podporí spoluprácu pri procese prerokovania medzi zainteresovanými účastníkmi obidvoch krajín, či už ide o správne orgány a záujmové subjekty alebo verejnosť,
  • s úmyslom zabezpečiť, aby cezhraničné vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie boli pri rovnocennej účasti správnych organov a verejnosti oboch krajín včas a detailne zistené, popísané a vyhodnotené, pokiaľ možno čo najskôr a čo najobsiahlejšie a aby výsledok bol primerane vzatý do úvahy pri všetkých rozhodnutiach, ktoré sú relevantné pre schválenie navrhovanej činnosti,

sa dohodli na postupe a krokoch v cezhraničnom posudzovaní, ktoré boli spísané do Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o vykonaní Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice.

Dohoda bola podpísaná v Luxemburgu dňa 19.októbra 2004.

 

ZÁVEREČNÝ PROTOKOL Z EISENSTADTU

V rámci projektu „Stratégie realizácie Dohovoru Espoo a Aarhuského dohovoru – nadnárodná účasť verejnosti“ subvencovaného a podporovaného Európskou úniou, spolkovou krajinou Dolné Rakúsko a rakúskym Spolkovým ministerstvom poľnohospodárstva a lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva, za účasti spolkovej krajiny Burgenland a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Interreg III A Program RU2-A-254/184) podrobila skupina odborníkov z odboru životného prostredia a verejnej správy podporovaná zástupcami mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív z obidvoch krajín, vo vedomí nutnosti optimalizácie cezhraničnej spolupráce pri zámeroch s prípadnými závažnými vplyvmi na životné prostredie presahujúcimi štátne hranice kritickej analýze.

Výsledky projektu boli zhrnuté do záverečného protokolu s odporúčaniami a návrhmi pre budúci vývoj právneho stavu v cezhraničnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Záverečný protokol bol podpísaný v Eisenstadte dňa 6. novembra 2006.  

  • Záverečný protokol z Eisenstadtu je v prílohách

Súvisiace linky:http://www.espoo-ce.info/at-sk/sk/

 

 

                                                                                                                                                                                            

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here