Právne základy Európskej únie

Smernice Európskej únii stanovujú ciele, ktoré majú dosiahnuť členské štáty. Na dosiahnutie týchto cieľov si môžu každý členský štát zvoliť vlastné prostriedky. Zákonodarný zbor jednotlivých členských štátov musí vykonať zmeny vo svojom vnútroštátnom právnom predpise, ktorým sa dosiahne cieľ určený smernicou. Pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sú významné


Smernica EIA upravuje postup pri posudzovaní vplyvov konkrétnych verejných a súkromných projektov, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie pred tým, než sa udelí povolenie na ich realizáciu.

Účelom posudzovania je primeraným spôsobom určiť, opísať a posúdiť priame i nepriame vplyvy na obyvateľstvo, faunu, flóru, pôdu, vodu, ovzdušie, podnebie, krajinu, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné interakcie; svoje stanoviská v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie majú dať i dotknuté orgány štátnej správy a to bez ohľadu na to, či ich o to navrhovateľ osobitne požiada, alebo nie; ktorýkoľvek orgán, ktorý disponuje relevantnou informáciou, je povinný ju poskytnúť navrhovateľovi, ak ju tento potrebuje pre spracovanie príslušnej dokumentácie pre proces posudzovania; verejnosť, vrátane jej združení, musí byť vhodne informovaná a musí mať dostatočnú príležitosť zúčastniť sa procesu posudzovania; právne treba ustanoviť spôsob a formy zabezpečenia informovania verejnosti a zohľadňovania jej stanovísk; o rozhodnutí o povolení (resp. nepovolení) činností musí príslušný orgán určeným spôsobom informovať verejnosť. Smernica SEA ustanovuje i podmienky posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice.

Ďalšie dôležité smernice Európskej únie súvisiace s posudzovaním vplyvov na životné prostredie


europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here