Medzinárodné právne základy


Medzinárodné dohovory EHK OSN sú súhrnom právnych pravidiel, ktorými sa upravujú vzťahy medzi štátmi. Pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie sú významné                                                           

Dohovor o posudzovaní vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice (ďalej len „Dohovor Espoo”) bol podpísaný v roku 1991 v Espoo vo Fínsku.

Z ustanovení Dohovoru Espoo vyplýva požiadavka, aby strany dohovoru do svojich právnych predpisov zaviedli postupy pre posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, ktoré najmä umožnia verejnosti druhého štátu účasť na procese posudzovania vplyvov na životné prostredie u takých činností, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie ich štátu, za rovnakých podmienok ako verejnosť štátu, kde sa činnosť má vykonávať; umožnia spracovanie dokumentácie o hodnotení vplyvov na životné prostredie v rozsahu určenom Dohovorom Espoo; zabezpečia, že k hodnoteniu vplyvov na životné prostredie podľa Dohovoru Espoo dôjde pred rozhodnutím o povolení alebo pred vykonaním navrhovanej činnosti.

Dohovor Espoo zakladá všeobecnú povinnosť členských štátov oznámiť a konzultovať medzi sebou všetky väčšie projekty a posúdiť, či budú mať pravdepodobné, významné, nepriaznivé vplyvy presahujúce štátne hranice. Špecifikujú sa tu tiež záväzky zúčastnených strán posúdiť vplyvy na životné prostredie určitých činností v rannom štádiu plánovania.

Slovenská republika ratifikovala Dohovor Espoo v roku 1999 a od 17. februára 2000 platí pre SR povinnosť plniť záväzky vyplývajúce z Dohovoru Espoo.

Funkciu kompetentného orgánu zodpovedného za plnenie úloh stanovených v Dohovore Espoo plní Ministerstvo životného prostredia SR.

Súvisiace linky: http://www.unece.org/env/eia/gie.

Ďalšie dôležité dohovory súvisiace s posudzovaním vplyvov na životné prostredie

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here