Rakúsky právny základ


Od roku 1985 existuje v Európskej únii Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie určitých verejných a súkromných projektov (85/337/EHS, Smernica EIA). Po prvý krát sa táto smernica vykonávala v Rakúsku v roku 1993 Zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Zákon EIA 1993) „Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVP-G 1993)“.

Pozmeňovacie smernice 97/11/ES, pozmeňovacia smernica EIA a 2003/35/ES podmienili úpravy rakúskych právnych základov, ktoré boli vykonané vo viacerých novelách Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie:

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 - UVP-G 2000) BGBl. Nr. 697/1993".

Zmena:

BGBl. Nr. (Z.z. č.) 773/1996

BGBl. Nr. 89/2000

BGBl. Nr. 108/2001

BGBl. Nr. 151/2001

BGBl. Nr. 50/2002

BGBl. Nr. 84/2004

BGBl. Nr. 153/2004

BGBl. Nr. 14/2005

BGBl. Nr. 149/2006

BGBl. Nr. 2/2008

BGBl. Nr. 87/2009

BGBl. Nr. 144/2011

BGBl. Nr. 51/2012

BGBl. Nr. 77/2012

BGBl. Nr. 95/2013

K tomuto právnemu predpisu existuje anglický preklad v aplikácii „Austrian Laws“: Environmental Impact Assessment Act 2000.

Štruktúra a obsah Zákona o EIA „UVP-G 2000“

Prvý odsek popisuje úlohy EIA a účasti verejnosti a obsahuje niekoľko dôležitých ustanovení týkajúcich sa pojmov.

Ustanovenia druhého odseku popisujú priebeh procesu a koncentrovaný povoľovací proces.

Tretí odsek obsahuje posudzovanie vplyvov pre spolkové cesty a železničné vysokorýchlostné trate.

Štvrtý odsek obsahuje osobitné ustanovenia pre vodohospodársky významné navrhované činnosti.

Piaty odsek popisuje úlohy a zloženie ekologickej rady.

Šiesty odsek obsahuje spoločné ustanovenia. Napr. týkajúce sa príslušností, prechodných ustanovení, dokumentácie o posudzovaní vplyvov.

Dodatok 1 uvádza navrhované činnosti podliehajúce posudzovaniu vplyvov podľa § 3.

Dodatok 2 obsahuje rozdelenie chránených území do kategórií.

Oblasť aplikácie Zákona o posudzovaní vplyvov je stanovená v zozname navrhovaných činností v Dodatku 1 a v ustanoveniach pre spolkové cesty a vysokorýchlostné trate v odseku 3. V Dodatku 1 sa nachádza celkovo 89 typov navrhovaných činností, väčšinou s uvedením určitých prahových hodnôt.

Zoznam navrhovaných činností v Dodatku 1 zahŕňa typy navrhovaných činností z nasledujúcich oblastí:

  • Odpadové hospodárstvo
  • Energetické hospodárstvo
  • Infraštruktúra
  • Baníctvo
  • Vodné hospodárstvo
  • Poľnohospodárstvo a lesníctvo
  • Priemysel

Zdroj: RIS – Právny informačný systém a Spolkový úrad ŽP

<p style="text-align: justify;">Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 - UVP-G 2000) <a href="http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1993_697_0/1993_697_0.pdf" target="_blank"><span style="color: windowtext; text-decoration: none;">BGBl. Nr. 697/1993</span></a></p>

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here