Slovenské právne základy

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (SEA/EIA) sa v Slovenskej republike vykonáva od septembra 1994, kedy vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Z dôvodu zabezpečenia plnej harmonizácie slovenskej legislatívy v oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA) s právom Európskej únie bol v roku 2000 prijatý zákon č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pre Slovenskú republiku, ako členský štát Európskej únie, vyplynula povinnosť plnej harmonizácie slovenského práva so smernicami, a preto sa pristúpilo k vypracovaniu nového zákona, ktorý úplne nahradil dovtedy platné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Ďalším dôvodom na vypracovanie a prijatie nových všeobecne záväzných predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie bola skutočnosť, že Slovenská republika v decembri 2003 podpísala Protokol SEA s výhradou ratifikácie a povinnosťou bolo vytvoriť legislatívne podmienky pre jeho uplatňovanie.

V Slovenskej republike je posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súčasnosti plne harmonizované s medzinárodnými dohovormi a smernicami Európskej únie a je upravené nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

s neskoršími predpismi

a

  • vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

Súvisiace linky: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20170101

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here