Často kladené otázky

     Často kladené otázky sú súborom otázok o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice. Prostredníctvom 88 otázok čitateľ dostane odpoveď k hladanej téme.

1.   Čo je cezhraničné posudzovanie vplyvov na životné prostredie?

2.   Čo je cieľom cezhraničného posudzovania vplyvov?

3.  Podľa akých  právnych predpisov sa vykonáva cezhraničné posudzovanie vplyvov na životné prostredie medzi SK a AT?

4.  Podľa akých medzištátnych právnych predpisov sa vykonáva cezhraničné posudzovanie vplyvov na životné prostredie medzi SK a AT?

5. Podľa akých vnútroštátnych právnych predpisov AT/SK sa vykonáva posudzovanie vplyvov na životné prostredie v krajine pôvodu  SK a AT?

6.   Pri ktorých navrhovaných činnostiach resp. projektoch sa vykonáva cezhraničné posudzovanie vplyvov?

7.   Čo sa posudzuje resp. hodnotí počas posudzovania vplyvov?

8.   Ako sa hodnotia vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a kde sa nachádzajú výsledky hodnotenia ?

9.   Aký je priebeh cezhraničného posudzovania vplyvov AT-SK?

10. Kedy sa začína cezhraničné posudzovanie vplyvov AT-SK?

11. Ktoré sú najdôležitejšie kroky a lehoty v procese posudzovania vplyvov?

12. Kedy sa po prvý krát poskytuje orgánu v krajine pôvodu informácia o navrhovanej činnosti?

13. Kedy sa po prvý krát poskytuje orgánu v dotknutej krajine/susednej krajine informácia o navrhovanej činnosti?

14. Čo je predmetom informácie  o navrhovanej činnosti, ktorá je určená orgánu v dotknutej krajine/susednej krajine?

15. Komu sa poskytuje informácia o navrhovanej činnosti/koho treba kontaktovať?

16. Ktoré podklady sa verejne sprístupňujú?

17. Správa o hodnotení, posudok o hodnotení vplyvov, atď., čo znamenajú tieto dokumenty a aké sú medzi nimi rozdiely?

18. Čo je výsledkom posudku o hodnotení vplyvov?

19. Existuje ľahko zrozumiteľný súhrn posudku o hodnotení vplyvov?

20. Je posudok o hodnotení vplyvov to isté ako povolenie?

21. Kto môže nahliadnuť do posudku o hodnotení vplyvov a ostatných sprístupnených podkladov?

22. Komu sa poskytuje posudok o hodnotení vplyvov ? Čo obsahuje? Kto ho vypracováva?

23. Aký je ďalší krok po sprístupnení posudku o hodnotení vplyvov?

24. Kto vyberá a ustanovuje znalcov?

25. Kto pôsobí ako znalec v procese posudzovania vplyvov?

26. Kto platí znalcov?

27. Odkedy a kde môže verejnosť po prvý krát požadovať informácie/podklady k navrhovanej činnosti/projektu?

28. Kto môže do nich nahliadnuť?

29. Prečo treba vlastne podklady sprístupniť?

30. Prečo treba nahliadnuť do podkladov na danom orgáne ? Nemožno zverejniť podklady na internete?

31. Prečo sú tie podklady také rozsiahle?

32. Môžete mi zaslať kópiu podkladov?

33. Môžem sa zúčastniť na procese cezhraničného posudzovania vplyvov?

34. Odkedy a ako sa môžem zúčastniť na procese cezhraničného posudzovania vplyvov, aké sú moje práva?

35. Účastník konania – kto je to vlastne?

36. Kde sa môžem vyjadriť v prospech alebo proti projektu?

37. Čo je námietka?

38. Ako sa zapracujú stanoviská/námietky z verejného sprístupnenia podkladov k projektu?

39. Získavam automaticky stranícke postavenie, akonáhle som odoslal námietku?

40. Prečo treba podať námietku písomne?

41. Čo sa stane s mojou námietkou? Čo s ňou spraví príslušný orgán?

42. Aké právne následky má námietka?

43. Aký následný účinok má námietka?

44. Kto sa považuje za občiansku iniciatívu?

45. Môžu občianske iniciatívy podávať námietky?

46. Ako to prebieha v občianskych iniciatívach? Kto podáva námietku?

47. Kedy sa musí konať ústne prerokovanie, čo obsahuje a kto sa môže na ňom zúčastniť?

48. Kde sa koná ústne prerokovanie pri cezhraničnom posudzovaní vplyvov, v krajine pôvodu, v dotknutej susednej krajine alebo sa konajú dve prerokovania?

49. V akom jazyku sa koná ústne prerokovanie v procese cezhraničného posudzovania vplyvov ?

50. Ako, kedy a kde sa informuje dotknutá strana/verejnosť o prerokovaní?

51. Čo je predmetom prerokovania?

52. Ako prebieha verejné prerokovanie?

53. Čo robí príslušný orgán na prerokovaní?

54. Čo robia znalci na prerokovaní?

55. Ako sa dozviem, kedy sa bude aká téma prezentovať na prerokovaní  a kedy sa bude o nej diskutovať?

56. Musím sa preukázať, keď sa chcem zúčastniť na prerokovaní?

57. Môžem počas prerokovania fotografovať, nahrávať film, video alebo zvuk?

58. Musím sa zúčastniť na prerokovaní počas všetkých dní, v ktoré sa koná?

59. Smú sa na prerokovaní zúčastniť novinári?

60. Na čo musím dbať počas účasti na prerokovaní?

61. Môžem sa ujať slova, aj keď som sa nezapísal do zoznamu rečníkov?

62. Môžem sa dodatočne nahlásiť, keď nie som zapísaný v zozname rečníkov?

63. Aký je ďalší postup po prerokovaní? Aké sú ďalšie kroky?

64. V akom jazyku sa vyhotovuje protokol z prerokovania v rámci cezhraničného posudzovania vplyvov?

65. Čo je integratívne hodnotenie?

66. Čo obsahuje povoľovacie rozhodnutie a ako sa zverejňuje?

67. Kto sa môže odvolať proti povoľovaciemu rozhodnutiu? Kto je odvolacím orgánom?

68. Čo znamená ekologický senát v Rakúsku? Kto je v ňom zastúpený?

69. Kto overuje, či možno vydať povolenie pre projekt?

70. Ako konkrétne vyzerá žiadosť o povolenie?

71. Ako vyzerá správa o hodnotení?

72. Aký je rozdiel medzi správou o hodnotení a podkladmi k projektu?

73. Čo je cieľom predbežného hodnotenia (predbežného posúdenia) v procese posudzovania vplyvov?

74. Aký je rozdiel medzi mediáciou a procesom posudzovania vplyvov?

75. Prečo sa robí práca s verejnosťou v procese posudzovania vplyvov?

76. Na koho sa môžem obrátiť s otázkami k procesu cezhraničného posudzovania vplyvov?

77. Ako, kedy a kde sa informuje dotknutá strana/verejnosť o prerokovaní?

78. Ktorému orgánu v ktorej krajine pôvodu má odovzdať navrhovateľ projektu dokumentáciu (navrhovaná činnosť, správa o hodnotení vplyvov) k cezhraničnému posudzovaniu vplyvov?

79. Aké práva má navrhovateľ projektu pri cezhraničnom posudzovaní vplyvov?

80. Aké povinnosti má navrhovateľ projektu pri cezhraničnom posudzovaní vplyvov?

81. Kto znáša ktoré náklady na preklady?

82. Akú úlohu zohráva obec v SR, ktorá je miestom navrhovanej činnosti, v rámci cezhraničného posudzovania vplyvov?

83. Aké práva má obec v SR, ktorá je miestom navhovanej činnosti, ako povoľovací orgán v rámci cezhraničného posudzovania vplyvov?

84. Aké povinnosti má obec v SR, ktorá je miestom navrhovanej činnosti, ako povoľovací orgán v rámci cezhraničného posudzovania vplyvov?

85. Aké práva má obec v SR, ktorá je miestom navrhovanej činnosti, ako dotknutý orgán v rámci cezhraničného posudzovania vplyvov?

86. Aké povinnosti má obec v SR, ktorá je miestom navrhovanej činnosti, ako povoľovací orgán v rámci cezhraničného posudzovania vplyvov?

87. Aké práva má obec, ktorá je miestom navrhovanej činnosti, v rámci cezhraničného posudzovania vplyvov?

88.       Aké povinnosti má obec, ktorá je miestom navrhovanej činnosti, v rámci cezhraničného posudzovania vplyvov?

Attachments:
Download this file (Frequently Asked Questions.pdf)Často kladené otázky[sk]1423 kB

europeanunion

             Impressum | Kontakt 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

creatingfuture

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Custom text here